Maailma parim küla

Ülesande eesmärgiks on luua õpilastele tervikliku kavandamise kogemus nö maailma parima küla rajamise näol.

Projekti käigus luuakse rühmades (4–5 õpilast) 8–12 nädala jooksul tervikliku asumi – maailma parima küla – kavand, makett, kirjeldus ja esitlus. Küla loomine mõeldakse läbi ökoloogilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja maailmavaatelisest aspektist. Õpetaja saab valida tehtava töö põhjalikkuse astme ning valida realistlikuma lähenemise või siis anda võimaluse piirideta unistada. Projekt lõpeb soovitatavalt väljasõidu, külade esitluse ning tehtud töö tähistamisega.

Valdkonnad ja õppeained

Projekt viiakse läbi 80–120 tunnise (2–3 kuud) integreeritud tsüklina, mis sisaldab järgmisi küla kavandamisega seotud valdkondi ja õppeaineid:

  • ökoloogia ja tehnoloogia – ehitus, aiandus, toit, vesi, elekter, küte jne;
  • majandus – küla rajamise ja majandamise eelarve läbimõtlemine ning koostamine;
  • maailmavaade ja väärtused – millised on küla põhiväärtused, rituaalid, kultuur;
  • sotsiaalne – juhtimismudel, otsustamismeetod, koostööoskused, suhtlus;
  • kunst ja joonestamine – külaplaan, makett;
  • eesti keel – kirjaliku projektidokumendi koostamine;
  • esitlusoskuste arendamine;
  • soovi korral võõrkeel, nt inglise keel (projekti tutvustus inglise keeles);
  • füüsika, matemaatika – eelkõige hoonete ja rajatiste tehniline kavandamine.

Oluline on pakkuda õpilastele nii mõtteainet kui vajalikke teadmisi (nt eelarve tegemise oskus) küla kavandamiseks, samas jätta neile piisavalt aega rühmatööks. Grupis iseseisva tegutsemise aega on vaja alguses sisse elamiseks, inspireerivaks ideefaasiks, tööde jaotamiseks, tööde tegemiseks, vastuolude esilekerkimiseks ja nendega tegelemiseks, esitluste harjutamiseks ja teineteisele tagasiside andmiseks. Kogemus näitab, et õpilased omandavad ‘maailma parima küla’ rajamise vältel mitmeid koostööoskusi, saavad teadlikuks erinevatest maailmavaadetest, erinevatest tööstiilidest jms ning õpivad ühistegevuses looma.