1. Orienteerub HEV valdkonda puudutavates õigusaktides, mõistab ja kasutab HEV valdkonnas kasutatavat enamlevinud terminoloogiat; teab ja kasutab hariduslike erivajadustega seotud õppekorralduse võimalusi; märkab õppeprotsessis teistest eristuvat õppijat ja toe vajadust; kirjeldab tuge vajava õppija õpioskusi, käitumist, psüühilisi protsesse jm; hindab ja analüüsib õppija teadmiste, oskuste ja üldpädevuste vastavust riiklikus õppekavas kirjeldatud oodatavatele õpitulemustele; tunneb ära üldist, tõhustatud ja erituge vajavate õppijate erivajaduste liigid ja koostöös osapooltega selgitab välja individuaalsed õpivajadused; algatab koostöös HEV koordinaatoriga individuaalse arengu jälgimise kaardi avamise ja täidab seda.

Hoian end HEV valdkonnaga jõudumööda kursis, kuna klassis, mille klassiõpetaja ma olen, õpib mitu haridusliku erivajadusega õpilast. Lisaks on neid õpilasi ka teistes klassides, kus ma õpetan.
Minu ülesanne klassiõpetajana on võimalikku hariduslikku erivajadust märgata, vestelda sel teemal lapsevanema, tugispetsialistide ja teiste asjassepuutuvate õpetajatega ning vajadusel liikuda edasi õpilasele sobiva õppekorralduse loomise poole. Samuti on minu ülesandeks aineõpetajatelt regulaarselt küsida tagasisidet klassi õpilaste kohta ning õpiraskuste ja/või käitumisraskuste korral neid esialgu kollegiaalselt arutada ning otsustada edasine tegevus.
Haridusliku erivajaduse ilmnemise korral minu poolt õpetatavates ainetes teen kõigepealt sõltuvalt konkreetsest õpilasest otsuse, milline on tema jaoks minimaalne vajalik teadmiste tase selles aines, mõtleme koos millises vormis on talle kõige tõhusam seda õppida ja millises vormis mulle kui õpetajale õpitut esitada, et saaksime mõlemad õppimise tulemuslikkuses veenduda.

Vajadusel pöördun tugispetsialistide (logopeed, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) poole. Lapsevanemaga koostöös tehakse õpilasele individuaalne õppekava ning vajadusel korraldatakse õpilase töö klassis ümber. Tugimeeskond otsustab, kas on vaja pöörduda Rajaleidja poole. Rajaleidjasse peab pöörduma pere, kool saab ainult soovitada. Kool kirjutab lapse iseloomustuse ja pakutud või pakutavad lahendused. Rajaleidja nõustamiskomisjon koondab spetsialistide hinnagud ja teeb otsuse. Saab määrata lapsele kas lihtsustatud toe, tõhustatud toevõi eritoe.

Püüan end kursis hoida haridusliku erivajaduse alase seadusandlusega, olen aeg-ajalt vaadanud lehte hev.edu.ee (viimasel ajal uuendusi pole) ning jälgin HEV valdkonna infot ka Õpetajate Lehest ning õpetajate FB gruppidest.

2. Kujundab õpikeskkonda vastavalt õppija vajadustele ja arengule, tagades õpitoe ja eduelamuse; viib läbi õppija arengut toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas; seab võimalusel koos tuge vajava õppijaga õppijale jõukohased õpieesmärgid, jõukohastab õppevara ja töökorraldusi, suunab õppijat kasutama abimaterjale; rakendab nõustamismeeskonna soovitusi tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele; koostab ja rakendab individuaalset õppekava ühes või mitmes aines või rakendab erinevat õppekava; koostab vajadusel käitumise tugikava ja rakendab seda; teeb õppe kohandamisel ja rakendatud tugimeetmete efektiivsuse analüüsimisel koostööd tugispetsialistide, kolleegide ja lapsevanematega.

Nagu eelpool kirjutasin, õpib minu klassis (mille klassiõpetajaks olen) mitu haridusliku erivajadusega õpilast ning lisaks on üks eelnevalt sama klassiga koos õppinud õpilane täielikult individuaalõppel. Haridusliku erivajadustega õpilastele on Rajaleidja ja tugispetsialistide abiga koostatud individuaalsed õppekavad ning selle protsessi käigus olen osalenud ka mitmetel perevestlustel.

Toon kaks näidet individuaalse õppekava ja individuaalse lähenemise rakendamisest haridusliku erivajadusega õpilase õpetamisel.

Esimese näite puhul ei olnud õpilane huvitatud tööst arvutis ja selle abil tehtavatest esitlustest, millega enamus klassi õpilastest sai hästi või rahuldavalt hakkama. Vesteldes õpilase, lapsevanema ja kolleegidega selgus, et õpilane eelistab pigem käelisi tegevusi. Pakkusin talle siis välja arvutis tehtavate esitluste asemel jooniste tegemist ja nt taimefotode asemel herbaariumi tegemist. Selline lähenemine töötas ja õpilane tegi iseseisvad tööd kenasti ära. Huvitav on, et aasta möödudes õpilase suhtumine muutus ning ta hakkas meelsasti tegema ka arvutiesitlusi.

Raudrohu herbaarleht

Teise näite puhul oli õpilasel raskusi nii tekstist arusaamise kui abstraktsete mõistetega. Samuti selgus vestlusest lapsevanemaga, et õpilane soovib asjadest sügavuti aru saada ja seetõttu ei saa liiga palju materjali korraga ette võtta. Samas suhtleb õpilane küllaltki avatult ja iseseisvalt ning me leppisime kokku individuaalse õppekorralduse – ma annan talle jupikaupa konkreetseid ülesandeid ning kui ta on asjad endale selgeks teinud, siis vestleme suuliselt ning tulemused, st tegelikkuses õpitava mõistmine, on olnud head. Lisaks on tal veel selline eripära, et kohati mõistab ta inglise keelt paremini kui eesti keelt ning sellest tulenevalt me olemegi osaliselt inglise keeles vestelnud.

Näited:

Suhtlus lapsevanema ja õpilasega

Perevestlus

Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi näidis

3. Nõustab ning juhendab lapsevanemaid ja kolleege õppija toetamisel õpiprotsessis; juhendab õppetegevusse kaasatud isikuid (tugiisikuid, praktikante jt); nõustab kolleege õpikeskkonna ja õppematerjalide kohandamisel; analüüsib rakendatud tugimeetmeid ja teeb HEV koordinaatorile ja/või haridusasutuse juhile ettepanekuid õppekorralduse muutmiseks lähtuvalt tuge vajavate õppijate vajadustest.

Osalen aktiivselt hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisel alates nende vajaduste märkamisest kuni diferentseeritud ja individualiseeritud õppekorralduse sisseseadmiseni ning jälgin selle toimimist. Kõike seda teen loomulikult tihedas koostöös lapsevanemate, kooli tugimeeskonna, HEV koordinaatori ja koolijuhiga. Konkreetsest õpilasest lähtudes pakun kolleegidele nii õpilase iseloomustust kui ettepanekuid õppe kohaldamiseks lähtudes vajadusest.

Mustika herbaarleht

Tagasi e-portfoolio avalehele