1. Loob õppija ja lapsevanematega usaldusliku suhte; algatab ja teeb osapooltega (õppija, lapsevanem, kolleeg, tugispetsialist, kogukond jt) koostööd õppija arengu toetamiseks: kaasab aruteludesse, õppeprotsessi, haridusasutuse algatustesse ja tegevustesse; teavitab õppijaid ja lapsevanemaid õppekavast, õppe korraldusest, õpetamise ja õppimise põhimõtetest, väärtustest, selgitab osapooltele haridusvaldkonna uuendusi.

Gaia Koolis olen oma klassis õppeaastat alustanud ühise ringiga, milles osalevad nii lapsed kui lapsevanemad ning teised selle klassi aineõpetajad. Lisaks olen õppeaasta jooksul olen teinud vähemalt kaks lapsevanemate koosolekut,milleviin läbi ringimeetodil,et kõik osalejad saaksid öelda, mis on neil südamel ning teha ettepanekuid.
Õppeprotsessi ning laiemalt Gaia Kooli ettevõtmiste (laagrid, koolitused, hooneid puudutab jne) kohta panen infot Stuudiumisse, millele lapsevanemad saavad ka vastata.

Õpilastega laagris lõkketegemist õppimas

2. Annab õppija edenemise kohta tagasisidet õppijale ja lapsevanematele; kaasab aktiivselt lapsevanemaid õppija arengut puudutavate otsuste tegemisse ja nende rakendamisse, sh kodustes õppetegevustes haridusasutusest saadava info alusel; juhendab lapsevanemaid õppimist toetava kodukeskkonna loomisel ja õppija õpioskuste arendamisel; jagab lapsevanematele tõenduspõhiseid õppimis- ja õpetamisalaseid materjale (artiklid, raamatud, veebimaterjalid jm).

Põhjalikum tagasiside ning õpiprotsessi arutelu on toimunud perevestluste käigus, kus osa aega osaleb ka õpilane ning osa aega on lapsevanematega (lapsevanemaga) eraldi. Selliseid vestlusi oleme teinud kaks korda aastas. Enne vestlust küsin teistelt aineõpetajatelt nende mõtteid konkreetsete õpilaste õppetöö, suhete ja isiksusliku aspekti kohta.
Üldjuhul tunnise vestluse käigus oleme üle vaadanud õpilase õppetöö, enesehinnangu, suhted klassikaaslastega, huvid, probleemid ja kõik muud osapoolte jaoks olulised teemad. Olen teinud ettepanekuid õpilase koduseks aitamiseks nii tehnilise (nt esitluste tegemine arvutis) kui sisulise poole pealt (kuidas vanem saab last õppimises toetada). Vestluste kokkuvõtted on kirjalikud ning üles pandud Stuudiumisse, olles kättesaadavad õpilasele, vanematele ja klassiõpetajatele. Lisaks vestlustele on mitmed vanemad minu poole pöördunud murede ja ettepanekutega, mida oleme siis isiklikult arutanud ning edasiminekuks lahendusi otsinud.
Õpilase igapäevase töö kohta annan tagasisidet Stuudiumis.

3. Tegutseb meeskonnaliikmena õpikogukonnas enda ja kolleegide professionaalse arengu ning selle kaudu õppija arengu toetamise eesmärgil.

Olen viinud end kurssi peamiste õppimise kohta käivate teooriatega, seda ka aastatel 2015-2019 haridusteaduste doktoriõppes,  Olen jaganud õppimise teooriaid ka kolleegidele.
Olen olnud üks aastase täiendõppe kursuse “Meie aja teadlik õpetaja” korraldajaid ning selle raames kutsunud esinema teiste hulgas haridusteaduste doktori Kristi Vinter-Nemvaltsi, kes tutvustas uuenenud õpikäsitlustning Aleksei Turovski, kes rääkis õppimise bioloogilistest alustest.

Olen nii Gaia Koolis kui Tallinna Vabas Waldorfkoolis kolleegidele läbi viinud ringi meetodi koolituse, sest kasutan ise seda meetodit koolitöös igapäevaselt.